Beginpagina Beginpagina

Heeft u een vraag?

Mail ons: info@tullemanshijsmaterialen.eu
of vul uw telefoonnummer en naam in en wij bellen u terug!
 
Telnr. *
Naam *
Prioriteit
  

 
 

Enkel bestelling via webshop garandeert prijs en product.


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VAN

F. TULLEMANS B.V.
TULLEMANS HIJSMATERIALEN B.V.
LABEE & VROLIJK B.V.
TWIN OIL B.V.
F. TULLEMANS BEHEER B.V.
TULLEMANS VASTGOED B.V.
INZAMELSTATION MAASBRACHT B.V.
TULLEMANS BVBA
OCM OLIECENTRALE MAASEIK BVBA


Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van verkoper inzake verkoop en/of levering van zaken, goederen en diensten. Onder “verkoper” wordt in dezen verstaan zowel separaat als gezamenlijk: F. Tullemans B.V., Tullemans Hijsmaterialen B.V., Labee & Vrolijk B.V., Twin Oil B.V, F. Tullemans Beheer B.V., Tullemans Vastgoed B.V., Inzamelstation Maasbracht B.V, Tullemans BVBA (ondernemingsnummer: 0817.388.514) en OCM Oliecentrale Maaseik BVBA (ondernemingsnummer: 0449.504.532).
 2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer: 13040266 (F. Tullemans B.V.), onder nummer: 13009892 (Tullemans Hijsmaterialen B.V.), onder nummer: 11021261 (Labee & Vrolijk B.V.), onder nummer: 64317595 (Twin Oil B.V.), onder nummer: 13031615 (F. Tullemans Beheer B.V.), onder nummer: 12042884 (Tullemans Vastgoed B.V.) en onder nummer: 13030139 (Inzamelstation Maasbracht B.V.) en zijn via de website www.Tullemansbv.nl te raadplegen en te downloaden.
 3. Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “wederpartij” wordt hieronder verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met verkoper wenst aan te gaan en/of degene voor wiens rekening de producten worden geleverd.
 4. Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 5. Indien wederpartij gebruik maakt van standaard inkoopvoorwaarden, gelden deze niet indien die in strijd komen met enige in de onderhavige algemene voorwaarden voorkomende bepaling, tenzij verkoper zich uitdrukkelijk met die voorwaarden akkoord heeft verklaard.
 6. Deze voorwaarden gelden voor alle landen.


Artikel 2 – Aanbiedingen en verkoopbevestigingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Verkoper verbindt zich niet eerder dan nadat zij een overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Indien wederpartij niet binnen 10 dagen na dagtekening van de verkoopbevestiging heeft gereclameerd, gaat hij met de inhoud van deze bevestiging akkoord, alsmede met deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 – Eisen materiaal c.q. goederen

 1. Wederpartij dient eventuele bijzondere aan het materiaal c.q. de goederen te stellen eisen voor het tot stand komen van een overeenkomst schriftelijk aan verkoper door te geven. Tenzij bij de bestellingen bijzondere eisen aan het materiaal c.q. de goederen zijn gesteld en deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, moet met verkoperssortering genoegen worden genomen.
 2. Ten aanzien van afmetingen behoudt verkoper zich steeds de in de markt gebruikelijk/geaccepteerde kleine afwijkingen voor.
 3. Bijzondere bedingen welke van de in dit artikel vervatte voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor overeenkomsten waarop zij betrekking hebben.


Artikel 4 – Levering, afname en risico

 1. Verkoper verbindt zich tot levering en wederpartij verbindt zich tot afname.
 2. Levering en afname vinden plaats ex-works, c.q. bedrijfslocatie volgens de meest recente versie van Incoterms 2010, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele assistentie van de zijde van verkoper bij belading van enig vervoermiddel geschiedt voor rekening en risico van wederpartij.
 3. Indien niet ex-works wordt geleverd en geen bepaalde wijze van verzending is overeengekomen, bepaalt verkoper de wijze van verzending en wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden:
  1. bij verzending door tussenkomst van een beroepsgoederenvervoerder: door de overdracht van de goederen aan de vervoerder;
  2. bij verzending door een vervoermiddel van verkoper: door aflevering of aanbieding hiertoe ten huize of aan het magazijn van wederpartij dan wel aan het door wederpartij vooraf schriftelijk opgegeven ontvangstadres.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, komen de transportkosten voor rekening van wederpartij.
 5. In alle gevallen is het risico van transport voor wederpartij, ook indien het transport op rekening van verkoper of door verkoper zelf plaatsvindt.
 6. Het risico van het gekochte gaat op wederpartij over vanaf het ogenblik van de levering, bedoeld in artikel 4 lid 2 van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien een bepaalde termijn van verzending van de verkochte goederen is overeengekomen, is verkoper, bij overschrijding van deze overeengekomen termijn, niet gehouden tot enige vergoeding van enigerlei daaruit voortvloeiende schade.
 8. Verkoper heeft te allen tijde het recht de overeenkomst in gedeelten te leveren.
 9. Wederpartij is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is verkoper gerechtigd om, te harer keuze, zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen of om de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht om volledige vergoeding van door haar geleden schade te vorderen. In het eerstgenoemde geval worden de goederen geacht door wederpartij ex-works te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van wederpartij en tegen vergoeding aan verkoper van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Indien een termijn als bedoeld in deze bepaling niet is overeengekomen, is verkoper tot hiervoor omschreven maatregelen gerechtigd indien de gekochte goederen niet binnen 4 maanden na de verkoopbevestiging zijn afgenomen.
 10. Is wederpartij een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie(s), instructies en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling respectievelijk de informatie(s), instructies en/of materialen geheel zijn ontvangen.


Artikel 5 – Bruikleen / Huur

 1. Alle door verkoper in bruikleen of huur(koop) verstrekte materialen en installaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opslag en/of het verwerken van door verkoper geleverde zaken.
 2. Direct bij of na aflevering dient wederpartij zich te vergewissen van de goede staat van de ter beschikking gestelde materialen en installaties. Artikel 16 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
 3. In bruikleen of huurkoop verstrekte materialen zijn onder alle omstandigheden voor risico van koper. Wederpartij is verplicht de ter beschikking gestelde materialen en installaties deugdelijk te laten onderhouden door een daartoe bevoegde deskundige. Alle kosten van gebruik en onderhoud van de materialen en installaties komen voor rekening van wederpartij.
 4. Indien wederpartij in strijd handelt met zijn verplichting(en) voortvloeiende uit lid 1 en/of 2 van dit artikel, heeft verkoper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. In het geval genoemd in het vorige lid, alsmede zodra de periode waarvoor installaties en materialen in huur of bruikleen zijn verstrekt, is verlopen, is wederpartij verplicht om de materialen en installaties terstond schoon, goed onderhouden en leeg aan verkoper ter beschikking te stellen op een door verkoper op te geven plaats, onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding.


Artikel 6 – Zekerheidsstelling

 1. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan (of voort te gaan met een reeds begonnen levering) van wederpartij zekerheidsstelling te vorderen voor de nakoming van verplichtingen van wederpartij.
 2. De zekerheidsstelling kan uitsluitend, ter bepaling van verkoper, gevraagd worden in de vorm van een hypothecair zekerheidsrecht en/of een pandrecht en/of een bankgarantie.
 3. Weigert wederpartij de gevraagde zekerheidsstelling te verschaffen dan is verkoper gerechtigd na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder harerzijds tot enige schadevergoeding gehouden te zijn onverminderd haar recht om volledige vergoeding van door haar geleden schade te vorderen.


Artikel 7 – Overmacht

 1. Bij overmacht heeft verkoper het recht om naar eigen keuze om óf de termijn van levering te wijzigen, óf de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking of uitsluiting in het bedrijf van verkoper, in een gelieerde onderneming of bij logistieke dienstverleners, transportmoeilijkheden, brand, storm, wateroverlast en/of daaruit voortvloeiende schade, storing in de aanvoer van door verkoper benodigde grondstoffen en/of halffabricaten en andere ernstige storingen bij verkoper of diens toeleverancier.
 3. Met betrekking tot overeenkomsten gesloten ondanks het bestaan of de voorzienbaarheid van omstandigheden als bedoeld in artikel 7 lid 2, blijft verkoper bevoegd zich op overmacht te beroepen indien er sprake is van wijziging of verscherping dan wel van een dergelijke omstandigheid als hiervoor in artikel 7 lid 2 omschreven.


Artikel 8 – Prijzen

 1. Alle prijzen gelden exclusief de op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst geldende omzetbelasting. Indien wederpartij op zijn verzoek BTW en/of accijns vrij geleverd krijgt, dan is wederpartij verantwoordelijk voor het hebben van de benodigde vergunningen en vrijwaart hij verkoper volledig tegen (na)heffing van BTW en/of accijns en/of andere rechtenheffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. De bedongen prijzen gelden ex-works c.q. bedrijfslocatie van verkoper, tenzij anders overeengekomen is.
 3. Voor zover in de tussen verkoper en wederpartij overeengekomen prijs rekening is gehouden met ten laste van verkoper komende kosten van transport, verzekering en dergelijke, zijn deze gebaseerd op de bij afsluiting van de overeenkomst aan verkoper bekende tarieven en op normale omstandigheden. Verhoging van deze kosten en nieuw ingetreden kosten, rechten of belastingen, hoe ook genaamd, alsmede kosten veroorzaakt door verandering van de normale omstandigheden, zijn voor rekening van wederpartij.
 4. Indien, in verband met levering van bepaalde hoeveelheden gedurende een bepaalde periode, door wederpartij prijskortingen zijn bedongen, dan gelden deze kortingen uitsluitend indien de overeengekomen hoeveelheden inderdaad tijdens de overeengekomen periode volledig door wederpartij zijn afgenomen.
 5. Wanneer ten tijde van uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan de lonen, de prijzen van de grondstoffen en/of andere kostprijsfactoren zijn gestegen, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Verkoper is daartoe eveneens gerechtigd bij devaluatie van het betaalmiddel.


Artikel 9 – Betaling

 1. De betaling dient zonder enige korting te geschieden binnen 30 dagen nadat de levering als bedoeld onder artikel 4 heeft plaatsgevonden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reclames e.d. omtrent het geleverde geven de wederpartij niet het recht de betaling op te schorten of te verrekenen met andere openstaande posten.
 2. De betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij een ander betaalmiddel wordt overeengekomen.
 3. Indien wederpartij het verschuldigde niet binnen de in artikel 8 lid 1 genoemde termijn aan verkoper heeft voldaan, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht om zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur rente in rekening te brengen van 1,5 % per maand en tevens alle op de inning van deze vordering vallende administratiekosten ad 5 %, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 4. Niet betaling op de vervaldag heeft voorts het vervallen van de garantie als in artikel 12 van deze algemene voorwaarden bedoeld tot gevolg; van rechtswege worden bovendien alle door wederpartij krachtens andere facturen of uit andere hoofde aan verkoper verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, inclusief vorderingen op groepsondernemingen.
 5. Als plaats van betaling geldt de plaats van hoofdvestiging van verkoper te Maasbracht.
 6. Verkoper heeft voor al hetgeen wederpartij aan haar verschuldigd is een retentierecht op al hetgeen verkoper onder zich heeft van wederpartij. Dit geldt zowel voor openstaande als toekomstige vorderingen. Dit geldt voorts voor schadevergoeding terzake van ontbinding c.q. beëindiging van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zonder dat daarbij van belang is welke partij de ontbinding heeft ingeroepen. Dit geldt eveneens voor alle vorderingen al dan niet verband houdende met de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 7. Bij niet tijdige betaling strekt al hetgeen verkoper onder haar heeft tot onderpand voor hetgeen verkoper van wederpartij, uit welke hoofde dan ook, te vorderen heeft, inclusief hetgeen van groepsondernemingen te vorderen is.


Artikel 10 – E-invoicing

 1. E-invoicing is het via elektronische weg aanbieden van facturen door verkoper aan wederpartij. Een e-invoice is een elektronische factuur, welke voldoet aan de geldende regelgeving.
 2. E-invoicing kan door verkoper aangeboden worden aan wederpartij, deelname aan e-invoicing kan slechts na acceptatie van de door verkoper gestelde voorwaarden.
 3. Door deelname aan e-invoicing accepteert wederpartij dat hij niet langer papieren facturen van verkoper zal ontvangen. Dit geldt voor zowel facturen verzonden naar het factuuradres als het kopie-factuuradres (indien van toepassing).
 4. Wederpartij zal (een) eventuele User-ID(’s) en wachtwoord(en) met de grootst mogelijke zorg geheimhouden en staat in voor een zorgvuldig gebruik en beheer. Bij vermoeden van misbruik zal de wederpartij verkoper onverwijld op de hoogte stellen.
 5. De e-invoice wordt voor een door de verkoper aan te geven periode online ter beschikking gesteld aan wederpartij. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het offline opslaan van de e-invoice in elektronische vorm (PDF en certificaat) ten behoeve van zijn administratie.
 6. De wederpartij kan te allen tijde verzoeken de deelname aan e-invoicing stop te zetten. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal verkoper zo spoedig mogelijk weer overgaan tot het verzenden van de papieren facturen. Verkoper kan in de toekomst kosten verbinden aan het toezenden van papieren facturen, hetgeen hierbij door wederpartij uitdrukkelijk wordt geaccepteerd.


Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De door verkoper geleverde goederen blijven de volledige eigendom van verkoper, totdat door of namens wederpartij geheel is betaald.
 2. Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt verkoper onherroepelijk door wederpartij gemachtigd om, indien deze zijn jegens verkoper aangegane betalingsverplichtingen om welke reden dan ook niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst door verkoper geleverde en aan roerend of onroerend goed bevestigde goederen op eerste vordering te demonteren en tot verkoper te nemen. De wederpartij dient alle door verkoper noodzakelijke geachte medewerking te verlenen.
 3. In geval goederen ter beschikking worden gesteld aan wederpartij ter bewerking of verwerking, dan wel ter vereniging of vermenging met goederen niet aan verkoper in eigendom toebehorend, dan blijft verkoper eigenaar respectievelijk wordt verkoper eigenaar van de aldus ontstane goederen. Voorts verkrijgt verkoper een pandrecht op de aldus ontstane gehele partij. Wederpartij is verplicht de al hier omschreven goederen duidelijk als afkomstig zijnde van verkoper onder zich te houden.
 4. Vorderingen van wederpartij verband houdende met doorverkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen worden hierbij reeds aan verkoper overgedragen, irrelevant of de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in de meest ruime zin van het woord gebruikt zijn of aan meerdere afnemers zijn doorverkocht. De in dit lid bedoelde overgedragen vordering strekt tot zekerheid van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.


Artikel 12 – Garantie

 1. Verkoper staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, een en ander in dier voege dat gebreken die zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door verkoper ontworpen constructie – voor zover verkoper de constructie daadwerkelijk ontworpen heeft – dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van ondeugdelijk materiaal, kosteloos door verkoper zullen worden hersteld.
 2. In geval wederpartij aan verkoper grondstoffen of goederen ter ver- of bewerking verstrekt, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de ver- en bewerking.
 3. Goederen en materiaal worden geleverd in vooraf schriftelijk opgegeven kwaliteit. Alle overige vereisten dienen vooraf schriftelijk te zijn overeengekomen.
 4. Goederen en materiaal waarvoor garantie wordt gevraagd, worden door en op kosten van wederpartij naar verkoper teruggezonden.


Artikel 13 – Reclames

 1. Alle reclames wegens uitwendig waarneembare dan wel onmiddellijk te constateren gebreken kunnen op straffe van verval van rechten worden ingediend op het ogenblik van afname van de producten als in artikel 4 lid 2 bedoeld.
 2. Reclames geven wederpartij niet het recht betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl wederpartij evenmin beroep kan doen op compensatie.
 3. Op wederpartij berust de bewijslast dat de reclame gegrond is. Gegrond bevonden reclames geven, in afwijking van het bepaalde in het burgerlijk wetboek, de wederpartij slechts ten hoogste het recht op gratis herlevering van het product, welke gratis herlevering tegelijkertijd geldt ter volledige afdoening van elke aanspraak op schadevergoeding van wederpartij op verkoper uit welken hoofde dan ook.


Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 12 en 13 van deze algemene voorwaarden omschreven verplichtingen; elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter zake van het niet nakomen van de onder artikel 12 en 13 genoemde verplichtingen, is uitgesloten. Verkoper is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en intrest, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gebruik door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens;
  2. daden en nalatigheden van verkoper, ondergeschikten van verkoper dan wel andere
  3. personen die door of vanwege verkoper te werk zijn gesteld, behoudens opzet of grove schuld van de tot de bedrijfsleiding behorende personen;
  4. beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van de door wederpartij ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en/of andere zaken.
 2. Indien en voor zover er op verkoper enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie die aanleiding tot de schade gaf, met dien verstande dat verkoper nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk is dan het bedrag waarvoor zij maximaal verzekerd is.
 3. Indien zich een gebeurtenis voordoet waaruit voor de wederpartij schade voortvloeit of naar redelijke verwachting zal voortvloeien waarvoor verkoper aansprakelijk is te houden, dient wederpartij met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen vijf dagen na die gebeurtenis, verkoper van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat de wederpartij een tijdige schriftelijke kennisgeving na, dan vervalt zijn recht op schadevergoeding in verband met de betreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot vergoeding van schade van wederpartij vervallen negentig dagen na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die tijdig aan verkoper zoals hiervoor is aangegeven, is medegedeeld.
 4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  1. Gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Koper kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;
  2. Opzichtschade. Onder opzichtschade onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Koper kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren.
  3. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende zijnde ondergeschikten van verkoper.
 5. In alle gevallen waarin verkoper een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
 6. Wederpartij is gehouden verkoper te vrijwaren voor schade die verkoper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door verkoper geleverde goederen of diensten.
 7. Wederpartij is gehouden verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst tussen verkoper en de wederpartij.
 8. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan verkoper toerekenbaar zijn, waaronder het bepaalde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.


Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is. Gedurende de opschorting is verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is verkoper verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens artikel 15 lid 1 is verkoper gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door wederpartij gereserveerde, in bewerking genomen en/of gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens artikel 15 lid 1 is de wederpartij gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan artikel 15 lid 4 overeenkomstige toepassing vindt.
 3. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens verkoper te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stil leggen van de onderneming van wederpartij, onvoldoende (ten genoege van verkoper te bepalen) kredietlimieten of overschrijding daarvan, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van (een deel van) zijn vorderingen of (een deel van) zijn aandelen, is verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogte 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan verkoper verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is verkoper verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
 4. In geval van opschorting krachtens lid 15 lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door verkoper bespaarde kosten, en is verkoper bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door verkoper gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de wederpartij tot zekerheid onder zich te nemen. In geval van ontbinding krachtens artikel 15 lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door verkoper bespaarde kosten en is wederpartij gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen.
 5. Wederpartij is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.


Artikel 16 – Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend overeenkomst of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De door verkoper uitgebrachte aanbieding, alsmede de door verkoper vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van verkoper, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan verkoper, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wederpartij staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van verkoper wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.


Artikel 17 – Keuring en overnamebeproeving

 1. Wederpartij is verplicht om het product keuren binnen uiterlijk 8 dagen na de levering als bedoeld in artikel 4 lid 2 respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 8 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 2. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal wederpartij na de ontvangst of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie verkoper in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die verkoper nodig acht. De overnamebeproeving zal onverwijld na het verzoek van verkoper daartoe in tegenwoordigheid van wederpartij worden gehouden. Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien wederpartij niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 3. Onverminderd de gehoudenheid van verkoper tot nakoming van haar garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van wederpartij terzake van een tekortkoming in de prestatie van verkoper uitsluiten.


Artikel 18 – Emballage

 1. Emballage is in de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Emballage die niet in de prijs is verdisconteerd, wordt in bruikleen verstrekt en blijft dientengevolge eigendom van verkoper.
 3. Verkoper zal zich, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk inspannen om de emballage op basis van de verstrekte informatie en/of instructies uit te voeren.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke had kunnen worden voorkomen indien wederpartij meer of betere informatie en/of instructies aan verkoper had verstrekt.
 5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is verkoper alleen aansprakelijk voor schade – mits wederpartij aantoont dat deze schade het onmiddellijke gevolg is van een ernstige toerekenbare tekortkoming van verkoper – aan de machine(s) of voorwerp(en) zelf.


Artikel 19 – Bevoegde rechter

 1. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Roermond.


Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederland recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980, Tractatenblad 1981,84 en 1986,61 zijn uitgesloten.
  Copyright © Tullemans Hijsmaterialen